Regulamin wypożyczalni i czytelni szkolnej - ZESPÓŁ SZKÓŁ W DZIADOWEJ KŁODZIE

Idź do spisu treści

Menu główne:

Regulamin wypożyczalni i czytelni szkolnej

Szkoła

Regulamin wypożyczalni
i czytelni szkolnej


1. Z księgozbioru biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.
2. Uczniowie korzystający z biblioteki wchodzą do niej :
a) bez kurtek i śniadań
b) torby szkolne pozostawiamy przed salą biblioteki
3. Z księgozbioru podręcznego  można korzystać tylko na miejscu w czytelni .
4. Biblioteka udostępnia swoje zbiory od września do maja włącznie każdego roku szkolnego.
5. Uczeń może wypożyczyć 2 książki na okres 3 tygodni.
6. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a biblioteka nie ma na nią nowych zamówień, powinien przed upływem terminu zwrotu przynieść książkę i prosić o prolongatę terminu.
7. Wypożyczone książki i inne rodzaje zbiorów bibliotecznych muszą zostać zwrócone do biblioteki na dwa tygodnie przed  końcem roku szkolnego
8. W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki należy odkupić taką samą lub inną książkę wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza.
9. Książek  nie wolno niszczyć, a zauważone uszkodzenia zgłaszać nauczycielowi bibliotekarzowi.
10. W bibliotece należy zachować ciszę.
11. W przypadku zmiany miejsca pracy lub szkoły czytelnik zobowiązany jest rozliczyć się z biblioteką.
12. Osoby nie przestrzegający postanowień niniejszego regulaminu, mogą być poproszone o opuszczenie biblioteki.


Regulamin korzystania przez uczniów
z  podręczników  lub materiałów edukacyjnych


Wypożyczanie uczniom podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz przekazywanie materiałów ćwiczeniowych

1. Biblioteka gromadzi podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe.
2. Podręczniki i materiały edukacyjne powinny być użytkowane przez okres co najmniej trzech lat.
3. Biblioteka nieodpłatnie:
• wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne mające postać papierową;
• zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych mających postać elektroniczną.
4.  Wypożyczanie i zwrot podręczników lub materiałów edukacyjnych podlega ewidencji.
5.   Do wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych uprawnieni są wszyscy  uczniowie szkoły, którzy rozpoczęli naukę w klasie I w roku szkolnym 2014/2015 lub później.
6.  Dołączone do podręczników lub materiałów edukacyjnych płyty CD/DVD, mapy, plansze, itd.  stanowią integralną część podręczników lub materiałów edukacyjnych (nie mogą być oddzielnie wypożyczane).
7.  Wychowawca klasy , na podstawie wykazu odbiera z biblioteki podręczniki lub materiały edukacyjne w liczbie równej liczbie uczniów swojej klasy.
8. W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, zobowiązany jest do oddania do biblioteki szkolnej wszystkich wypożyczonych podręczników (materiałów edukacyjnych).
9.   W przypadku, gdy uczeń przenosi się z jednej szkoły do drugiej w trakcie trwania roku szkolnego, w nowej szkole, na czas zakupu przez szkołę podręcznika dla niego, korzysta z dodatkowego kompletu podręczników (materiałów edukacyjnych) wypożyczonych z biblioteki szkolnej.


Obowiązki ucznia związane z wypożyczeniem


1. Przez cały okres użytkowania podręczników lub materiałów edukacyjnych uczeń zobowiązany jest dbać o stan użytkowy książek.
2. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach
i materiałach edukacyjnych.
3. Dopuszcza się używanie ołówka, jednak przed zwrotem uczeń powinien usunąć wszystkie wpisy ołówkiem.
4. Wychowawca ma obowiązek poinformować uczniów i rodziców o zasadach korzystania z podręcznika  lub materiałów edukacyjnych.


Postępowanie w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia
w terminie podręcznika lub materiałów edukacyjnych


1. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego w terminie, szkoła może żądać od rodzica ucznia zwrotu:
• kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego

•  kosztu podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach I- III szkoły podstawowej (Nasz Elementarz), określonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i zamieszczonego na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra. Kwota stanowi dochód budżetu państwa.
2.  Przez uszkodzenie podręcznika lub materiału edukacyjnego rozumie się działanie, które powoduje pomniejszenie wartości użytkowej podręcznika lub materiału edukacyjnego (np. zabrudzenie, poplamienie, popisanie, zgniecenie, rozerwanie), ale możliwe jest usunięcie skutków tych  naruszeń. Na żądanie bibliotekarza lub wychowawcy uczeń, który doprowadził do uszkodzenia, zobowiązany jest podręcznik lub materiał edukacyjny naprawić.
3. Przez zniszczenie podręcznika lub materiału edukacyjnego rozumie się działanie, które uniemożliwia dalsze  ich wykorzystywanie, a usunąć skutków naruszeń nie da się (np. poplamienie, niedające się usunąć, trwałe zabrudzenie, porysowanie, połamanie, rozerwanie, wyrwanie, zagubienie kartek).
4. Jeżeli do podręcznika lub materiału edukacyjnego dołączone były płyta CD/DVD, mapy, plansze itd., należy je zwrócić wraz z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym. Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika lub materiałów edukacyjnych.

Podstawa Prawna: Ustawa z dn. 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2014r. poz. 811.Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego