Regulamin działania świetlicy szkolnej - ZESPÓŁ SZKÓŁ W DZIADOWEJ KŁODZIE

Idź do spisu treści

Menu główne:

Regulamin działania świetlicy szkolnej

Szkoła

REGULAMIN DZIAŁANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ
PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W DZIADOWEJ KŁODZIE


1. W zespole działa świetlica, której celem jest zapewnienie dzieciom zorganizowanej pozalekcyjnej opieki wychowawczej.
2. Za funkcjonowanie świetlicy odpowiada dyrektor szkoły, który powierza funkcję wychowawcy świetlicy, wyznaczonemu przez siebie członkowi Rady Pedagogicznej.
3. Do zadań świetlicy należy:
a) Organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej
b) Organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form rekreacji w pomieszczeniach i na powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny
c) Ujawnianie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów
d) Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny oraz dbania o zachowanie zdrowia
e) Rozwijanie samodzielności i aktywności społecznej
f) Współdziałania z rodzicami i nauczycielami wychowanków świetlicy
4. Świetlica jest czynna we wszystkie dni w których odbywają się obowiązkowe zajęcia    Szkolne w godzinach od 7.00 – do 14.40 oprócz poniedziałku do 13.45
5. Świetlica szkolna prowadzi zajęcia w grupie wychowawczej składającej się ze stałych wychowanków świetlicy. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.
6. Świetlica realizuje swoje zadania według rocznego planu pracy dydaktyczno wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z planem pracy szkoły oraz tygodniowego  rozkładu zajęć
7. Podopieczny świetlicy ma prawo do:
a) Poszanowania godności własnej
b) Przejawiania własnej inicjatywy w organizowaniu zajęć sobie i innym
c) Pomoc wychowawcy w pokonywaniu trudności szkolnych
d) Korzystania ze sprzętu i gier znajdujących się w świetlicy za zgodą wychowawcy
8. Uczeń korzystający ze świetlicy ma obowiązek:
a) Zgłaszać swoje przybycie lub wyjście wychowawcy
b) Zachowywać się kulturalnie okazując innym szacunek
c) Uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez wychowawcę
d) Dbać o bezpieczeństwo własne i kolegów
e) Przeciwstawiać się przejawom brutalności i wulgarności(zgłaszać wychowawcy)
f) Szanować sprzęt, gry i materiały znajdujące się w świetlicy
9. Zwalnianie uczniów z zajęć świetlicowych możliwe jest po okazaniu wychowawcy
pisemnego oświadczenia rodziców/ prawnych opiekunów.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego