Regulamin dowożenia uczniów - ZESPÓŁ SZKÓŁ W DZIADOWEJ KŁODZIE

Idź do spisu treści

Menu główne:

Regulamin dowożenia uczniów

Szkoła

REGULAMIN DOWOŻENIA
UCZNIÓW  DO ZESPOŁU SZKÓŁ W DZIADOWEJ KŁODZIERozdział I
Postanowienia ogólne


1. Organizatorem dowożenia uczniów do szkół jest Gmina Dziadowa Kłoda.
2. Organizator dowozów określa przystanki dla autobusów szkolnych.
3. Listę uczniów dowożonych ustalają corocznie dyrektorzy szkół, których uczniowie są dowożeni i przekazują opiekunom dzieci dowożonych.
4. Rozkład jazdy autobusów winien być dostosowany do planu lekcji i opracowany przez opiekunów dzieci dowożonych w porozumieniu z dyrektorami szkół.
5. Autobusy odjeżdżają z przystanków o godzinie ustalonej w planie dowozów po stwierdzeniu obecności wszystkich uczniów.
6. Uczniowie wsiadają do autobusu lub wysiadają z autobusu tylko w ustalonym przez organizatora miejscu.
7. Szkoła ma obowiązek reagowania zgodnie  na zgłoszenia opiekunów dotyczące  negatywnych zachowań uczniów.
8. Dyrektorzy szkół informują organizatora dowożenia o planowanych zmianach w terminach dowozów uczniów związanych ze zmianą organizacji nauki w szkole.

Rozdział II
Obowiązki organizatora dowożenia uczniów


Obowiązkiem przewoźnika jest:

1. Terminowy dowóz uczniów do szkół – na podstawie planu opracowanego przez opiekunów dzieci dowożonych w porozumieniu z dyrektorami szkół.
2. Dowożenie uczniów wyłącznie autobusami sprawnymi technicznie, dostosowanymi do ilości przewożonych dzieci i posiadających świadectwo dopuszczania do ruchu – wydane zgodnie
z Prawem o ruchu drogowym.
3. Posiadanie aktualnego ubezpieczenie OC oraz NW na wszystkie autobusy używane do wykonania usługi.
4. Zapewnienie miejsc siedzących dla wszystkich uczniów.
5. W wypadku awarii autobusu zapewnienie pojazdu zastępczego, spełniającego warunki określone w pkt. 2 i 3.

Rozdział III
Obowiązki opiekunów dzieci dowożonych


1. Opiekun jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym regulaminie, decyduje o wsiadaniu i wysiadaniu uczniów z autobusu w odpowiednich miejscach, podejmuje decyzje co do dalszego postępowania w przypadku awarii lub wypadku zapewniając im bezpieczeństwo do czasu zapewnienia pojazdu zastępczego Kierowca autobusu w takiej sytuacji zobowiązany jest podejmować wspólnie z      opiekunem działania zmierzające w pierwszej kolejności do zapewnienia bezpieczeństwa   uczniom, a także do zminimalizowania strat materialnych.
2. Opiekun ponosi odpowiedzialność za uczniów od chwili ich wejścia do autobusu do jego opuszczenia w miejscu zatrzymania kończącym dowóz.
3. Za bezpieczeństwo uczniów dochodzących do autobusu oraz powracających do domu po przywozie do swojej miejscowości odpowiedzialność ponoszą ich rodzice.
4. Podczas wsiadania do autobusu opiekun wpuszcza uczniów do środka zgodnie z ustalonym porządkiem.
5. Opiekun współpracuje z dyrektorem szkoły w zakresie prawidłowej organizacji dowozów, zapewnienia uczniom bezpieczeństwa, poprawy  ich zachowania.
6. Na początku roku szkolnego opiekunowie w porozumieniu z wychowawcami przekazują rodzicom podczas pierwszego zebrania  i uczniom Regulamin i
7. Nauczyciel świetlicy lub inny nauczyciel wyznaczony do odprowadzania uczniów dojeżdżających zobowiązany jest do zebrania dowożonych  uczniów w szkole i bezpieczne ich doprowadzenie do autobusu szkolnego oraz przekazanie  opiekunowi sprawującemu opiekę w autobusie.
8. Nauczyciel wyznaczony  do sprawowania opieki nad uczniami przyjeżdżającymi zobowiązany jest zebrania grupy i bezpiecznego  przyprowadzenia jej  z autobusu do budynku szkolnego oraz przekazania nauczycielowi sprawującemu opiekę nad daną grupą uczniów.


Rozdział IV
Obowiązki uczniów


1. Uczniowie dowożeni autobusem szkolnym mają obowiązek dostosować się do zasad zawartych w niniejszym regulaminie oraz do poleceń opiekunów.
2. Uczniowie oczekują na autobus w świetlicy szkolnej lub na przystanku szkolnym pod opieką nauczyciela.
3. Uczniowie zajmują w autobusie miejsca wyznaczone przez opiekunów.
4. Uczniom nie wolno:
a) wsiadać do autobusu i wysiadać bez zgody opiekuna
b) wstawać ze swoich miejsc, otwierać okien, zaśmiecać pojazdu
c) niszczyć foteli oraz innych przedmiotów znajdujących się w autobusie
d) zachowywać się w sposób hałaśliwy bądź stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa jadących w nim osób
f) żądać zatrzymania autobusu w miejscu do tego nieprzeznaczonym
g) rozmawiać z kierowcą
5. Za zniszczenia spowodowane przez ucznia w autobusie odpowiada finansowo rodzic ucznia.
6 . Uczniowie wsiadają i wysiadają do autobusu tylko w ustalonym przez organizatora miejscu.
7 . Za bezpieczeństwo uczniów dochodzących do autobusu oraz powracających do domu po wyjściu z autobusu na właściwym przystanku odpowiedzialność ponoszą ich rodzice.
8 . Ze względu na określoną liczbę miejsc w autobusie uczniowi nie wolno bez ważnego powodu jeździć innymi kursami niż przydzielone
9 . Uczeń dowożony może wrócić do domu innym kursem autobusu tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrekcją szkoły i opiekunem dzieci dowożonych.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego