Projekt Szkoła jak marzenie - ZESPÓŁ SZKÓŁ W DZIADOWEJ KŁODZIE

Idź do spisu treści

Menu główne:

Projekt Szkoła jak marzenie

Projekty unijneTERMINY  REALIZACJI  ZAJĘĆ Z  PROJEKTU


Harmonogram udzielanego wsparcia w ramach Działania 10.2.1
Projekt pn. „Szkoła jak marzenie”, Numer: RPDS.10.02.01- 02- 0105/18

Dotyczy: Projektu pn. „Szkoła jak marzenie”, nr umowy RPDS.10.02.01- 02- 0105/18


Gmina Dziadowa Kłoda, wskazała iż uczniowie uczęszczający do tej szkoły wykazują szereg problemów w zakresie umiejętności postaw, które są uznawane za niezbędne w efektywnym funkcjonowaniu na rynku pracy. Nauczyciele wykazują zw. z tym deficyty w zakresie eduk. kompet. kluczowych uczniów, przydatnych na rynku pracy. Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemym.in: brak wiedzy z zakresu nowoczesnych strategii edukacyjnych, słabe efekty kształcenia, słaba baza edukacyjna, brak lub niska motywacja do nauki. GRUPA DOCELOWA: Projekt realizowany w okresie 09.2018­09.2019 wsparciem obejmuje 1) 1 szkołę­ Zespół Szkół w Dziadowej Kłodzie–siedziba na terenie woj. dolnośląskiego; 2)14(13K,1M) nauczycieli zatrudnionych w/w szkołach; 3)230 uczniów(126dziewczynek,104chłopców) szkół objętych wsparciem zamieszkujących. CEL GŁÓWNY: zwiększenie szans edukacyjnych 230 uczniów poprzez objęcie ich kompleksowym programem wsparcia w zakresie nowoczesnych metod edukacyjnych i rozwoju kompetencji kluczowych angażując w jego realizację 14 nauczycieli (13K/1M), wyposażenie sal dydaktycznych oraz podniesienie kwalifikacji kadry nauczycieli w okresie 09.2018­09.2019.GŁÓWNE ZADANIA:Zad.1­ Doskonalenie umiejętności    i kompetencji nauczycieli szkolenia doskonalające nauczycieli; Zad.2­Zajęcia dodatkowe dla uczniów. GŁÓWNE REZULTATY: L. nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu­13;L.uczniów,którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu­207;L.szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych­1;L.szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych­1;L.zrealizowanych godzin zajęć dodatkowych rozwijających uzdolnienia­896; L. zrealizowanych godzin szkolenia dla nauczycieli­18;L.uczniów,którzy poprawili wyniki w nauce poprzez udział w zajęciach dodatkowych rozwijających uzdolnienia­207.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego