HALA SPORTOWA - ZESPÓŁ SZKÓŁ W DZIADOWEJ KŁODZIE

Idź do spisu treści

Menu główne:

HALA SPORTOWA

Obiekty sportowe

Gmina Dziadowa Kłoda realizuje program nauczania szkolnego poprzez 4 placówki oświatowe, z czego do kompleksu w Dziadowej Kłodzie- Zespołu Szkół oraz Gimnazjum uczęszcza ponad 70% uczniów z terenu Gminy. Jednym z kluczowych problemów placówek edukacyjnych był brak hali sportowej dostosowanej do potrzeb uczniów, spełniającej wymogi bezpieczeństwa i standardy europejskie.

Identyfikacja i analiza problemów sprawiła, że powstał pomysł na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół w Dziadowej Kłodzie, a jego realizacja rozpoczęła się od złożenia wniosku o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu w 2008 roku. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i 23.03.2009 r. została podpisana umowa pomiędzy Województwem Dolnośląskim, a Beneficjentem - Gminą Dziadowa Kłoda o dofinansowanie projektu pn. „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Dziadowej Kłodzie” w ramach Priorytetu nr 7 „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego.

Hala została zaprojektowana jako budynek wolnostojący o powierzchni użytkowej 1703 m², niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny. Obiekt jest połączony ze szkołą łącznikiem w formie mostu z przejazdem pożarowym, który umożliwi wykorzystywanie obiektu przez uczniów bez konieczności wychodzenia na zewnątrz.

Płyta hali sportowej (712 m², wymiary 36x20m) zakłada  m.in. boisko do koszykówki, siatkówki, tenisa i piłki ręcznej, a także dwa boiska poprzeczne do siatkówki i koszykówki treningowej. Widownia zapewnia 156 miejsc siedzących. Hala jest wyposażona w kurtynę grodzącą, co zapewni możliwość jednoczesnego prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego w 2 klasach.

Hala sportowa dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. W hali znajdują się także nowa kotłownia olejowa, wentylatornia, zespoły szatniowo- łazienkowe oraz inne pomieszczenia.

Teren lokalizacji inwestycji (działki nr 854/4 i 863/5, obręb Dziadowa Kłoda) stanowi własność Gminy Dziadowa Kłoda. Z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dziadowa Kłoda wynika, że działki te znajdują się w granicach obszaru strefy ochrony konserwatorskiej „B” Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
W związku z powyższym nadzór archeologiczny nad realizacją projektu sprawuje Pracowania Archeologiczno- Konserwatorska Edward Drużyłowski, Rafał Śledzik- Kamiński z Wrocławia. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Dziadowej Kłodzie realizowana jest w systemie „zaprojektuj i wybuduj” i generalnym wykonawcą była firma „OZ- BUD” Przedsiębiorstwo Budowlano- Usługowe Sp. z o.o. z Wrocławia na czele z Prezesami Markiem Pozlewiczem i Kazimierzem Zielińskim.

Funkcję Inżyniera Kontraktu sprawowała firma Tebodin Poland Sp. z.o.o., Kierownikiem Realizacji Projektu był Jacek Moos, a Kierownikiem Budowy - Daniel Jaszczyszyn.

Funkcję koordynatora projektu sprawował Waldemar Gajewski, a funkcję inspektorów nadzoru sprawowali: Danuta Świst, Tadeusz Wójcik, Wojciech Pepłowski pod kierownictwem Pawła Łygana. Autorem projektu było Biuro Projektów arch. Paweł Kalinowski z Wrocławia.

Nowa infrastruktura sportowa zwiększy możliwości rozwijania zainteresowań i zdolności sportowych, przyczyni się do bardziej aktywnego spędzania czasu wolnego, da szansę na lepszy rozwój fizyczny, a przez to intelektualny oraz zmniejszy liczbę zachowań patologicznych wśród dzieci i młodzieży.

Samorząd Gminy Dziadowa Kłoda ma nadzieję, że zrealizowany projekt pozytywnie wpłynie na umocnienie więzi lokalnych poprzez uczestnictwo w różnych przedsięwzięciach sportowo - kulturalnych, co jest gwarancją dalszego rozwoju społeczno - gospodarczego.

Wyrażamy wdzięczność Zarządowi Województwa Dolnośląskiego, oraz tym wszystkim osobom, które przyczyniły się do zainicjowania, zaakceptowania i zrealizowania tego zadania.


Całkowita wartość projektu: 4 709 081,92 zł.

Wartość dofinansowania: 3 294 306,77 zł.

BENEFICJENT:

GMINA DZIADOWA KŁODA
UL. OLEŚNICKA 1
56- 504 DZIADOWA KŁODA


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego